Pole tekstowe: STAŻ ZAWODOWY W NIEMCZECH
 

 

 


REGULAMIN REKRUTACJI

 

Do projektu mogą przystąpić osoby spełniające następujące wymagania:

·        są uczniami technikum w ZSOiZ w Mońkach,

·        przedłożą wypełniony formularz zgłoszeniowy, oświadczenie woli wyjazdu za granicę oraz zgodę rodziców w przypadku uczniów niepełnoletnich,

·        będą brać udział w spotkaniach przygotowawczych z zakresu przygotowania językowego kulturowego i pedagogiczne- 80% obecności.

 

Kryteria wyboru:

 

1.      Wynik rozmowy kwalifikacyjnej z języka niemieckiego w skali od 1do 5pkt.

2.      Wynik testu diagnozującego wiadomości dotyczące odnawialnych źródeł energii w skali: 9-10 pkt. za prawidłowe odpowiedzi-uczeń otrzymuje 5pkt; 7-8 - otrzymuje 4pkt; 5-6 - 3pkt; 3-4 - 2pkt; 1-2 - 1pkt.

3.      Zaliczona praktyka zawodowa w skali od 1do 5pkt adekwatnie do oceny.

4.      Pochodzenie z obszarów wiejskich -2 pkt, miasto – 1pkt.

5.      Sytuacja rodzinna i materialna uczniów z uwzględnieniem osób zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz o utrudnionych perspektywach przyszłego zatrudnienia potwierdzone przez wychowawcę - 1pkt.

6.      Średnia ocen z przedmiotów zawodowych uzyskanych w I semestrze 2012/13: powyżej 4,0 - 3pkt, 3,0-4,0 - 2pkt, 2,0-3,0 - 1pkt.

7.      Wychowawca przedłoży ocenę zachowania ucznia oraz współpracy w grupie w skali punktowej 1-4pkt.

8.      W przypadku równej ilości punktów zadecyduje aktywność ucznia w życiu szkoły oraz udział w konkursach po 1pkt dodatkowo.

9.      W celu zapewnienia równych szans udziału w projekcie bez względu na płeć zaplanowano równy udział kobiet i mężczyzn, o ile będzie takie zainteresowanie projektem.

10. W wyniku rekrutacji zostanie wytypowanych 18 uczniów o najwyższej liczbie punktów i dodatkowo zostanie utworzona lista rezerwowa - 5 uczniów.

Powrót do początku